Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu calatorul

Omniasig Vienna Insurance . Seria I  / nr: 57312  ,valabilă până la data de 26 04 2023 ; Poliţa de
asigurare este afişata pe pagina web a agenţiei de turism: https://www.sfaratours.ro
cont bancar RO95BTRLRONCRT0371389801 LEI și RO45BTRLEURCRT0371389801 EUR, deschis la Banca Transilvania
         CONTRACT de comercializare a pachetului de servicii de călătorie
                                                                           Nr.             din data: 

Părţile contractante:
SC SFARA 1999 SRL , cu sediul social in Calea Turzii, nr. 16, Cluj Napoca, Jud Cluj, având RO 7507222 si J12/1242/1995 și titulară a Licenţei de turism
nr. 1181/ 2019, cont bancar RO95BTRLRONCRT0371389801 LEI și O45BTRLEURCRT0371389801 EUR, BANCA TRANSILVANIA, reprezentată legal prin
administrator Preotu Eugeniu Lucian și cu punctul de lucru în Cluj Napoca, reprezentată prin Preotu Andrea Beatrice - în calitate de administrator, denumită
în continuare Agenţia ,
si
Călătorul/reprezentantul călătorului d-na/dl, cu domiciliul in Adresa: , _______________________________Localitate: ___________________, Judet: ___________________________ , Tara: Romania
Cnp: ________________________, Email: __________________, Tel:
denumit in continuare Călător (titular de contract), au convenit la încheierea prezentului contract:
1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii de călătorie sau a serviciilor de călătorie asociate, înscris în
bonul de comanda, voucher sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.
2. Pretul contractului şi modalităţi de plată
2.1.Călătorul declară că, înainte de semnarea prezentului contract, Agenţia i-a furnizat principalele informaţii precontractuale privind serviciile care
urmează a fi achiziţionate, inclusiv prin intermediul site-ul Agenţiei, prin alte mijloace de comunicare electronică (e-mail), sau prin afișajele din Agenţii, cum
ar fi: destinaţia, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopţi incluse, mijloacele de transport, locurile, datele şi orele aproximative de plecare şi de
întoarcere ale mijlocului de transport, ore care nu sunt garantate, existând posibilitatea modificării acestora și/sau comasării acestora din cauza neîntrunirii
numărului minim de persoane, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport în cazul în care sunt stabilite, locaţia, principalele
caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie și serviciile de masă oferite, excursii și alte
servicii incluse în pachet, penalităţile de încetare sau alte costuri suplimentare, modalităţile de plată, numărul minim de persoane necesar pentru ca
serviciile din pachet să poată fi executate și termenul pentru posibila anulare din acest motiv, informaţii generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și
informaţii referitoare la formalităţile legate de sănătate în ţara de destinaţie, informaţii privind posibilitatea Călătorului de a înceta contractul oricând înainte
de începerea executării pachetului cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de
Agenţie și informaţii privind asigurarea facultativă sau obligatorie care sa acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistenţă,
inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boala sau de deces.
2.2. Călătorul declară că a primit formularul cu informaţiile standard ( Anexa 1 ), înainte de semnarea prezentului contract.
2.3. Informarea este considerată îndeplinită dacă Călătorul a primit toate informaţiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate, email, site
www.snow-fest.ro )
2.4. Informaţiile precontractuale furnizate Călătorului cu privire la serviciile de călătorie, respectiv destinaţia, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de
nopţi incluse, mijloacele de transport, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere, categoria turistică a unităţilor de cazare și serviciile de masă, alte
servicii incluse în pachet, limba în care vor fi furnizate alte servicii turistice, preţul total al pachetului, modalităţile de plată, numărul minim de persoane
necesar, informaţii privind posibilitatea Călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului cu plata unei penalităţi de
încetare, sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părţilor
contractante.
3. Încheierea și durata contractului
3.1. Contractul se încheie, după caz, în momentul semnării lui de către călător, sau în momentul acceptării condiţiilor contractuale de servicii de
călătorie, în cazul celui achiziţionat prin mijloace electronice: e-mail sau online.
3.2. În cazul achiziţionării pachetului prin mijloace electronice, condiţiile contractuale de servicii de călătorie se consideră acceptate astfel:
3.2.1. prin transmiterea către Agenţie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de călător ca adresă de corespondenţă/contact;
3.2.2. prin exprimarea acordului pentru încheierea contractului atunci când rezervarea se face online;
3.2.3. prin achitarea parţială sau integrală de către călător a contravalorii pachetului de servicii.
3.3. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o
”Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale” din Anexa 2.
3.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.
3.5. Informaţiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgenţă ori când Ministerul Afacerilor
Externe din România a formulat alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenţionări, sunt publice si pot fi consultate de către Călător accesând
www.mae.ro/travel-alerts , înainte de a face rezervarea.
4. Preţul contractului şi modalităţi de plată
4.1. Modalităţi de plată: la încheierea contractului se percepe un avans conform fiecărei oferte sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului
de servicii de călătorie.
4.2. Plăţile se vor face conform datelor scadente de pe bonul de comanda respectiv factură.
5. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
5.1. Agenţia se obligă să furnizeze călătorului toate informaţiile prevăzute la pct.2.1. din prezentul contract.
5.2. Înainte de începerea executării pachetului, Agenţia își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului,
cu excepţia preţului acestuia, cu informarea călătorului pe un suport durabil.
5.3. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenţia este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele
caracteristici ale serviciilor de călătorie (destinaţia, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopţi incluse, mijloacele de transport, locurile, datele şi orele
aproximative de plecare şi de întoarcere ale mijlocului de transport, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport în cazul în care
sunt stabilite, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie și serviciile de masă
oferite, excursii și alte servicii incluse în pachet, limba în care vor fi furnizate alte servicii turistice) sau nu poate îndeplini cerinţele speciale ale călătorului
pe care le-a acceptat, are obligaţia de a informa călătorul, fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, despre posibilitatea de a accepta modificările
sau de a înceta contractul fără penalităţi de încetare și despre consecinţele lipsei răspunsului în termenul de 5 zile.
5.4. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, Agenţia nu este
răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este
obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European de stabilire a unor norme comune în materie de
compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.
5.5. În cazul pachetelor de servicii de călătorie care includ și transport, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea
fiind destinate transportului.
5.6. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării acestuia, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de
transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, ori a cursului de schimb
valutar relevant pentru pachetul respectiv și numai după trimiterea unei notificări, însoţită de o justificare a creșterii respective și de modul de calcul, pe un
suport durabil, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. Dacă creșterea preţului depășește 8% din preţul total al pachetului,
Călătorul are opţiunea de a accepta modificarea propusă sau de a înceta contractul fără penalităţi.
5.7. Agenţia poate aplica o reducere a preţului, după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului, care să corespundă unei
scăderi a costurilor prevăzute la art. 5.7., aceasta având dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată Călătorului.
5.8. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte semnificativă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu poate fi executată
astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenţia oferă, fără costuri suplimentare pentru Călător următoarele:
5.8.1. servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele
specificate în contract. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării
în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială;
5.8.2. reducerea adecvată a preţului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât
cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie;
5.8.3. reducerea preţului şi/sau la despăgubiri pentru serviciile neprestate, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie, în cazul în
care este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse;
5.8.4. transportul retur al Călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri
suplimentare.
5.9. Agenţia poate reduce corespunzător preţul pachetului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate constatată pe parcursul executării
unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepţia cazului în care neconformitatea este imputabilă
Călătorului.
5.10. Agenţia este răspunzătoare pentru daunele pe care le suferă Călătorul ca urmare a existenţei neconformităţii, cu excepţia cazurilor în care
neconformitatea:
5.10.1.este imputabilă Călătorului;
5.10.2.este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de Călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de
călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;
5.10.3.este provocată de cauze de forţă majoră/ circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau
prevedea sau evita.
5.11. Agenţia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor
efectuate pentru pachet, cu excepţia cazului de forţă majoră/ circumstanţelor inevitabile şi extraordinare, dar nu este răspunzătoare de plata unor
despăgubiri suplimentare, în unul din următoarele cazuri:
5.11.1. numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenţia îl
înştiinţează, în timp util, pe Călător cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de:
- 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;
- 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 - 6 zile;
- 48 ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de 2 zile.
5.11.2. nu poate executa contractul în caz de forţă majoră/circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care Agenţia nu le poate prevedea sau evita
chiar dacă ar fi luat toate măsurile rezonabile, precum și în caz de neîndeplinire a numărului minim de persoane ca urmare a unor renunţări de ultimă oră,
iar Agenţia înştiinţează Călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.
5.12. În situaţiile prevăzute la art. 5.12., Agenţia poate oferi Călătorului soluţii alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în condiţii similare de
transport și cazare, ori de o calitate inferioară cu reducerea corespunzătoare a preţului sau un pachet cu un preţ mai redus, fără a fi însă obligată la plata
unor despăgubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet.
5.13. Agenţia are obligaţia să comunice Călătorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel putin 2 zile înainte de data plecării , următoarele
informaţii: orele finale (definitive) de plecare/întoarcere , escale şi legături, date de contact in cazul acestea au fost modificate.
5.14. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate Călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanţe inevitabile şi extraordinare,
în special prin:
5.14.1. furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;
5.14.2. efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea Călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
5.15. Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care Călătorul este cel care a provocat
situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenţie.
5.16. Agenţia de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii
de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.
5.17. În cazul în care Călătorul, care a contractat un pachet de servicii de călătorie pentru care a achitat un avans nu mai achită, în termenele
specificate pe factura sau în bonul de comandă, ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră încetat de drept, iar Agenţia are dreptul de a
anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului cu reţinerea din avans a penalităţilor prevăzute la art. 7. Diferenţa, dacă există, se va rambursa
Călătorului.
5.18. În situaţia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenţia
este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să
modifice preţul.
5.19. Agenţia face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor prezentate pe site, în cataloage/pliante/oferte. Rareori acestea pot
conţine inadvertenţe: fotografiile au caracter informativ, fiind luate de pe site-urile oficiale ale hotelurilor, unele specificaţii sau preţuri pot fi modificate de
către hotelier fără preaviz sau pot conţine erori de operare, astfel că Agenţia nu poate fi răspunzătoare de eventualele neconformităţi din acest punct de
vedere.
5.20. Agenţia va elibera documentele de călătorie (vouchere, bilete de avion, de autocar) la momentul achitării integrale a pachetului de călătorie –
daca este cazul.
6. Drepturile şi obligaţiile Călătorului
6.1. Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului
respectiv, după ce notifică Agenţia, pe un suport durabil, cu cel puţin 14 zile înainte de începerea executării pachetului despre acest transfer. Condiţiile
transferului sunt următoarele:
6.1.1. Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar
pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
6.2. În cazurile în care Agenţia este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie, dacă nu
poate îndeplini cerinţele speciale ale călătorului pe care le-a acceptat sau dacă modifică preţul contractului în sensul majorării acestuia cu mai mult de 8%,
Călătorul trebuie să informeze Agenţia, în termen de maxim 5 zile de la primirea notificărilor de modificare, cu privire la hotărârea sa de a opta pentru:
6.2.1. acceptarea modificărilor propuse;
6.2.2. încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare, caz în care călătorul are dreptul:
a) să accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agenţie, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară;
b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de o calitate inferioară, cu reducerea corespunzătoare a preţului sau un pachet cu un preţ mai
redus ;
c) să i se ramburseze toate plăţile efectuate în virtutea contractului în cazul în care Călătorul nu acceptă un alt pachet.
6.3. Dacă Călătorul nu comunică Agenţiei opţiunea sa conform art. 6.2. sau decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificările
menţionate în același articol, se va considera că modificările au fost acceptate, iar Călătorul nu va putea solicita despăgubiri ulterioare.
6.4. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, având
dreptul la rambursarea plăţilor efectuate, cu scăderea penalităţii de încetare corespunzătoare.
6.5. În cazul în care, Călătorul încetează contractul datorită unor circumstanţe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinaţie sau în
vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinaţie, nu va plăti nici o
penalitate de încetare.
6.6. Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei o despăgubire în cazul în care Agenţia încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu
excepţia cazurilor prevăzute de art. 5.12.
6.7. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agenţie potrivit art. 5.9., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce
s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
6.8. Călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie: cazarea (check-in) se face, de regulă, după ora 17:00
a zilei de intrare şi se termină (check-out), de regulă, până la ora 09:00 a zilei de ieşire înscrisă pe documentele de călătorie (voucher). Ziua
hotelieră/noaptea de cazare se consideră a fi consumată, indiferent de ora la care se face check-in/check-out . Eventualele costuri suplimentare generate
de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a Călătorului.
6.9. În cazul în care, după începerea executării pachetului turistic, Călătorul dorește să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial, Agenţia va
rezolva cerinţele Călătorului în limita posibilităţilor, diferenţele de preţ urmând a fi suportate de către Călător.
6.10. În cazul în care Călătorul solicită, la rezervările deja confirmate și înainte de începerea sejurului, schimbarea perioadei sejurului, a hotelului, a
structurii camerelor sau a altor servicii de călătorie, introducerea/eliminarea unei persoane, modificarea unui nume etc., Agenţia va rezolva cerinţele
Călătorului în limita posibilităţilor, diferenţele de preţ rezultate în urma schimbării serviciilor și a noilor taxe de procesare urmând a fi suportate de către
Călător.
6.11 . Modificarea tuturor numelor de pe rezervare echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la Cap.7 și încheierea
unui nou contract.
6.12. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde
despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
6.13. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, în vederea acordării serviciilor de călătorie.
6.14. Călătorul ia la cunoştinţă că alte servicii (excursii opţionale) pe care le achiziţionează și care nu fac parte din contractul cu Agenţia sunt în
strictă responsabilitate a prestatorului local şi sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, Agenţia neavând nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în
cauză. Sumele aferente excursiilor opţionale nu se încasează în numele și pentru Agenţia Sfara Tours. Preţurile excursiilor opţionale poate să difere faţă
de cele cumpărate de la recepţia hotelurilor sau de la alte agenţii locale.
6.15. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Călător a unor formalităţi suplimentare ca de exemplu: vaccinări,
efectuarea unor teste medicale (COVID 19, etc.) , acte pentru călătoria împreună cu minori, acte care să ateste schimbarea numelui Călătorului ca urmare
a căsătoriei/desfacerii ei etc., acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea siteurilor
www.politiadefrontiera.ro și www.mae.ro . În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare
necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau
reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice
răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
6.16. Agenţia recomandă Călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor,
loc de îmbarcare etc.).
6.17. În cazul în care o singură persoană angajează servicii de călătorie pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în
mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
6.18. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit
destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.
6.19. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul
programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Călător a prevederilor privind locurile de
întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
6.20. În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în
România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. ură.
7. Penalităţi, rambursări și despăgubiri
7.1. În cazul în care Călătorul anulează/încetează, contractul privind pachetul de servicii de călătorie, în orice moment înainte de începerea executării
pachetului, datorează Agenţiei penalităţi, după cum este stipulat in contractul Tour Operatorului ( agentiei organizatoare )
7.2. În cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele
personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitate de a părăsi teritoriului ţării din motive ce ţin
de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%.
7.3. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de încetare a pachetului de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar,
cererea de încetare nu este luată în considerare.
7.4. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de către Călător, în baza
contractului privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Agenţiei.
7.5. În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri și Călătorul se află în imposibilitatea
intoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenţei Agenţiei, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate Călătorului și
achitate de acesta, la care se adaugă costul repatrierii.
7.6. Agenţia efectuează rambursările prevăzute în prezentul contract, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 30 zile de la data
încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
7.7. În cazul rambursării prevăzută în art. 6.4., se va scădea penalitatea de încetare corespunzătoare din valoarea rambursării.
7.8. Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenţiei pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi.
Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.
7.9. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri în cazul în care neconformităţile constatate pe parcursul executării pachetului turistic sunt imputabile
acestuia sau dacă se datorează unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de
călătorie.
7.10. Agenţia nu este răspunzătoare de plata unor despăgubiri în caz de forţă majoră/circumstanţe inevitabile și extraordinare, care înseamnă o
situaţie care nu poate fi controlată și ale cărei consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile, cum ar fi, de exemplu:
grevă, conflict politic, război, calamităţi naturale (cutremur, inundaţii, furtună etc), incendii, epidemii, pandemii, riscuri semnificative pentru sănătatea
umană precum epidemia unei boli grave în locul de destinaţie al călătoriei, pericol public, atac terorist, embargou internaţional, interdicţii ale autorităţilor
publice, condiţii meteorologice care fac imposibilă deplasarea în condiţii de siguranţă către destinaţie etc.
7.11. Toate sumele menţionate în prezentul capitol se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie
achitat de Călător, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.
7.12. Drepturile la despăgubiri sau la reducerea preţului nu aduc atingere drepturilor Călătorilor în temeiul regulamentelor și convenţiilor internaţionale
aplicabile.
8. Reclamaţii
8.1. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Călătorul are
obligaţia de a informa în scris, de la faţa locului și fără întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agenţiei, cât şi prestatorii de servicii de călătorie
(conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentanţii locali ai Agenţiei organizatoare), în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul
executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ţinând cont de circumstanţele cazului. Datele de contact
ale Agenţiei: 0040-264-595638 / 0040-720.544.345, contact@skipass.ro , unde Călătorul poate solicita asistenţă atunci când se află în dificultate sau poate
reclama orice neconformitate sesizată în timpul executării pachetului.
8.2. În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză nejustificat sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de Călător și nu invocă cazurile
prevăzute la art. 8.3., acesta trebuie să contacteze, de la faţa locului, Protectia consumatorului din ţara respectivă.
8.3. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona pentru remedierea neconformităţii, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
8.1.1. neconformitatea nu poate fi remediată;
8.1.2. remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
8.4. Fără a aduce atingere excepţiilor prevăzute la art. 8.3. în cazul în care Agenţia nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de
Călător, acesta poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă
Agenţia refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.
8.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis să o remedieze într-un termen rezonabil
stabilit de către Călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să
ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.
8.6. Călătorul poate trimite cereri sau reclamaţii în legătură cu executarea pachetului, în termen de 7 zile de la întoarcerea din călătorie, în mod direct
agenţiei de turism intermediare de la care a achiziţionat pachetul. Agenţia de turism intermediară transmite agenţiei de turism organizatoare, fără întârzieri
nejustificate, cererile sau reclamaţiile. Aceasta va comunica Călătorului modul de soluţionare a reclamaţiei, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
8.7. Călătorul are posibilitatea să apeleze și la entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor (entitatea SAL), care soluţionează litigiile în conformitate
cu O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, precum şi la platforma europeană de soluţionare online a
litigiilor (platforma SOL) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European.
9. Asigurări
9.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului
Agenţiei, la societăţile de asigurare Omniasig Vienna Insurance . Seria I  / nr: 57312  ,valabilă până la data de 26 04 2023 ; Poliţa de
asigurare este afişata pe pagina web a agenţiei de turism: https://www.sfaratours.ro
9.2. Conform O.G. nr. 2/2018 poliţele de asigurare acoperă numai pachetele de călătorie nu și rezervările individuale sau biletele de avion.
9.3. Agenţia poate avea și calitatea de agenţie de turism intermediară, caz în care Organizatorul pachetului oferă garanţii privind rambursarea tuturor
plăţilor efectuate de către/sau pe seama Calatorilor, în caz de insolvenţă.
11. Dispoziţii finale
11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului
contract, cu respectarea prevederilor O.G nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, a tuturor reglementărilor
legale în materie care se completează cu prevederile Codului Civil, chiar dacă acestea nu sunt expres stipulate în prezentul contract.
11.3 . Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform
procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.
11.4. Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de
călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O.G nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.
11.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Agenţia,
Prin agent turism
Am citit contractul si anexele și
am primit un exemplar al
acestora,
Călător,
ANEXA 1
Formular cu informaţii standard pentru contractele
privind pachete de servicii de călătorie
Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul O.G nr. 2/2018.
Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Sfara 1999 SRL va fi pe deplin responsabilă pentru executarea
corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, Sfara 1999 SRL deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care
transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă. Informaţii suplimentare referitoare la principalele
drepturi în temeiul O.G nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf
Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:
Drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018: - Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii
contractului privind pachetul de servicii de călătorie. - Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor
serviciilor de călătorie incluse în contract. - Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua
legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism. - Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în
mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare. - Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile
carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul.
În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a
costurilor relevante. - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care
oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării
pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire. - Călătorii pot înceta
contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme
grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul. - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de
începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată şi justificabilă. - În cazul în care, după începerea executării pachetului,
elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica
plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate
cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema. - Călătorii au de
asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt
executate în mod necorespunzător. - Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate. - În cazul în care
agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea
executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. (vezi art.9 din contract)
Călătorii pot contacta după caz si autoritatea competenta - Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, București, email:
office@asfromania.ro, relaţii cu publicul, tel. 0800 825 627, număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08, fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36, în
cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei Sfara 1999 SRL.
În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare sau agenţia de turism intermediară stabilită
pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14
din O. G. nr. 2/2018.
În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.
Acte normative: Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 : www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf ; Ordinul nr. 156/2019 pentru aprobarea
Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei
de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor, așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 874/2019. Călătorul/reprezentantul călătorului d-na/dl, cu domiciliul in Adresa: , Localitate: , Judet: , Tara: Romania
Cnp: , Email: , Tel:
denumit in continuare Călător (titular de contract), au convenit la încheierea prezentului contract:
ANEXA 2
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale
D-na/dl, cu domiciliul in Adresa: , Localitate: , Judet: , Tara: Romania
Cnp: , Email: , Tel:
. în calitate de titular de contract, prin prezenta declaraţie îmi exprim consimtământul în mod liber, în cunoștinţă de cauză și la obiect, pentru următoarele
scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal :
DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul efectuarii rezervarii.
DA - În calitate de titular al autorităţii părintești / împuternicit al acestuia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data
nașterii) ale copilului/copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, menţionaţi în rezervare, necesare pentru executarea contractului.
DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul corespondentei referitoare la rezervari.
DA __ / NU __ sunt de acord cu primirea de newsletere comerciale din partea compartimentului de marketing al agentiei de turism SFARA TOURS. Dupa
consimtamant aveti oricand posibilitatea sa va dezabonati.
1. Am luat cunoștinţă de faptul că datele mele și a persoanelor menţionate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra si arhiva
după executarea contractului timp de 5 ani.
2. Cunosc faptul că am posibilitatea să-mi retrag consimtamantul oricând, printr-o cerere transmisă la e-mail contact@skipass.ro
3. Agentia m-a asigurat că respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
4. De asemenea, am luat la cunoștinţă că prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nașterii, CNP, C.I. sau pașaport,
adresă, telefon, email și naţionalitate) se vor păstra conform termenelor prevăzute în legislaţia financiar-contabilă.
5. Am înteles că prelucrarea datelor cu caracter personal menţionate în contract este realizată pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe
perioada de valabilitate a acestuia și pe perioada de arhivare.
6. Sunt de acord cu transferarea acestor date către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agenţiei din ţară și/sau din străinătate
implicaţi în desfășurarea serviciului turistic contractat.
7. Sunt informat/ă de faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, datele personale vor fi furnizate către autorităţile din domeniul juridic (poliţie, parchet, instanţe
de judecată) doar la solicitarea expresă a acestora.
8. Agenţia m-a asigurat de faptul că datele mele nu vor fi făcute publice, nu vor fi transmise unor terţe părţi.
9. Am fost informat/ă că am următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restricţionare a prelucrării,
de portabilitate a datelor și dreptul la opoziţie. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisă, la adresa de e-mail contact@skipass.ro. De
asemenea, mi s-a comunicat și faptul că am dreptul de a mă adresa Autoritatii Naţionale de Supraveghere (www.dataprotection.ro ) precum si justitiei.
10. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menţionate în rezervare să furnizez Agenţiei datele personale ale acestora necesare efectuării
rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise.
11. Sunt de acord ca documentele rezervării să poată fi transmise oricărei persoane menţionate în rezervare. .
Nume prenume, semnătură
………………………………….